Unlocking the Secrets of Atlantic Woodlands / Datgloi Cyfrinachau Coetiroedd Iwerydd

Course leader: Anita Daimond, Environmental Education Practitioner
Cost: Free!

By the end of this day you will be familiar with Plantlife’s Woodland Keys resource and will have explored how they could be used by your learners. The flexible activities encourage participants to make their own observations of moss, lichen and woodland flora and promote understanding of woodland habitats and management. Welsh and English folklore and poetry connect learners to past and present use of woodland and plants.

This bilingual resource can be used by a wide range of ages and audiences under the guidance of teachers and instructors with little or no ecological knowledge. All attendees will receive a free copy.

To book on this event, please complete the registration form below. For more information, please email cymru@plantlife.org.uk or call 02920 376193.
..........................................................................................................

Arweinydd y cwrs: Anita Daimond, Ymarferydd Addysg Amgylcheddol
Cost: Am ddim!

Erbyn diwedd y diwrnod yma, byddwch yn gyfarwydd ag adnodd Plantlife Allweddi’r Coetiroedd ac wedi edrych ar sut y gall gael ei ddefnyddio gan eich dysgwyr. Mae’r gweithgareddau hyblyg yn annog cyfranogwyr i wneud eu harsylwadau eu hunain ar fwsogl, cen a fflora’r coed gan hybu dealltwriaeth o gynefinoedd coetir a’u rheoli. Mae llên gwerin a barddoniaeth Gymraeg a Saesneg yn cysylltu’r dysgwyr â’r defnydd o goetiroedd a phlanhigion yn y gorffennol a’r presennol.

Gall yr adnodd dwyieithog yma gael ei ddefnyddio gan amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd o bob oed o dan arweiniad athrawon a hyfforddwyr heb fawr o wybodaeth ecolegol. Bydd pawb sy’n mynychu’r cwrs yn derbyn copi am ddim.

I archebu lle ar gyfer y digwyddiad yma, cwblhewch y ffurflen gofrestru isod. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch cymru@plantlife.org.uk neu ffonio 02920 376193.