Skip to main content

Beth ydym ni’n mynd i fod yn ei wneud?

Mae glaswelltiroedd Cymru yn wynebu bygythiadau cynyddol – o ddatblygiad, llygredd ac arferion rheoli tir anghynaliadwy. Rydym yn ymateb i’r heriau hyn drwy brosiect Glaswelltiroedd Gwydn – mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Bydd y prosiect hwn yn rhedeg am 3 blynedd tan fis Mawrth 2026, a byddwn yn gweithio gyda ffermwyr a pherchnogion tir i warchod, gwella ac adfer cynefinoedd glaswelltir lled-naturiol ledled Cymru.

Volunteers counting orchids at Cae Blaen Dyffryn nature reserve

Glaswelltiroedd lled-naturiol yw un o gynefinoedd pwysicaf Cymru – ond yn aml maent yn cael eu hanwybyddu.

Mae gan y dolydd a’r porfeydd hyn rôl hollbwysig mewn perthynas â’r canlynol:

 • Adferiad natur
 • Gwydnwch y dirwedd
 • Darparu pori tymhorol
 • Gwella ansawdd dŵr
 • Dal a storio carbon
 • Lleihau llifogydd

Yn gwbl amlwg yn y dirwedd ar un adeg, dirywiodd y cynefinoedd hyn 90% yn ystod y ganrif ddiwethaf a bellach dim ond 9% o Gymru maen nhw’n ei orchuddio.

Mae adfer glaswelltiroedd yn hanfodol i atal dirywiad ein blodau gwyllt a’n bywyd gwyllt. Mae angen i ni weithredu nawr i warchod y llefydd pwysig yma a’u fflora a’u ffawna, cefnogi amaethyddiaeth gynaliadwy a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Cows grazing in a field
 • Gweithio gyda ffermwyr a pherchnogion tir, bach a mawr – byddwn yn darparu cyngor a chymorth i’w helpu i wella a diogelu cynefinoedd glaswelltir gan ddefnyddio dulliau ffermio cynaliadwy.
 • Cefnogi ffermwyr i wella gwytnwch eu ffermydd a’u busnesau, lleihau llifogydd a chynyddu dal a storio carbon drwy warchod glaswelltiroedd.
 • Cydweithio â cholegau amaethyddol i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr mewn dulliau ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur.
 • Ysbrydoli cymunedau lleol i ymgysylltu â bywyd gwyllt.

Ein ffocws ni yw tir mewn neu gerllaw Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAoedd), Ardaloedd Planhigion Pwysig (IPAs) ac Ardaloedd Ffyngau Pwysig (IFAs) – ond byddwn hefyd yn gweithio ar laswelltiroedd ledled Cymru.

Mathau o laswelltir pwysig

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Ydych chi’n ffermwr neu’n rheolwr tir?

Rydyn ni eisiau gweithio mewn partneriaeth gyda ffermwyr a pherchnogion tir sy’n awyddus i edrych ar yr hyn y gallai glaswelltiroedd amrywiol ei wneud iddyn nhw, eu ffermydd ac i fyd natur.

Gallwn ddarparu cyngor, cymorth technegol a gwybodaeth – a allai helpu gyda phenderfyniadau ynghylch yr SFS a busnes eich fferm.

Gwirfoddoli

Mae rôl i bawb gyda’r prosiect Glaswelltiroedd Gwydn! Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr a all wneud y canlynol:

 • Helpu gydag arolygon glaswelltir
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau rheoli tir a rheoli prysgwydd
 • Ein helpu ni i ysgrifennu blogiau, tynnu lluniau, a chael y gair ar led
 • Cymryd rhan mewn hyfforddiant mewn meysydd fel monitro, adnabod planhigion a thechnegau rheoli tir
 • Ymuno â’r tîm! Yn ein trydedd flwyddyn byddwn yn cynnig 2 interniaeth gyda thâl!
 • Cymryd rhan ym mudiad Mai Di Dor Plantlife a chreu eich dôl eich hun yn eich gardd gefn.
 • Yn yr hydref, cymryd rhan yn y Waxcap Watch gan ddefnyddio ein ap – Cymerwch ran heddiw.
Glaswelltiroedd Gwydn team sat on the grass

Byddem wrth ein bodd yn clywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda Glaswelltiroedd Gwydn. Cysylltwch â volunteering@plantlife.org.uk am ragor o fanylion.

Dilynwch ni am ddiweddariadau pellach am y prosiect!

Os hoffech chi gyfrannu at ariannu’r prosiect yma, cysylltwch â Beth, ein Uwch Swyddog Partneriaethau ar Beth.webb@plantlife.org.uk

Mae’r Gronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau) yn cael ei darparu gan y Gronfa Dreftadaeth, ar ran Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru.

    NRW logo

Our Work in Wales

Natur Am Byth! Pen Llŷn ac Ynys Môn
A close up of a lichen growing on the ground

Natur Am Byth! Pen Llŷn ac Ynys Môn

Cyfle i ddarganfod sut mae prosiect adferiad gwyrdd blaenllaw Cymru, Natur am Byth!, yn helpu i ddatgelu ecoleg ddirgel cen sy'n diflannu.

Ffyngau a ffermio: Siwrnai cap cwyr ar fferm yng Nghymru
Cattle on grassland

Ffyngau a ffermio: Siwrnai cap cwyr ar fferm yng Nghymru

Mae’n dymor y capiau cwyr yn Ystwyth Uchaf ac mae Sheena Duller o Plantlife yn esbonio pam y gall ffyngau a ffermio weithio’n dda gyda’i gilydd.

Cyflwr Planhigion a Ffyngau yng Nghymru 2023
A bright pink orchid flower growing in a meadow

Cyflwr Planhigion a Ffyngau yng Nghymru 2023

Dyma olwg fanylach ar rai o’r penawdau o’r adroddiad, beth maen nhw’n ei olygu i’n rhywogaethau a’n cynefinoedd ni yng Nghymru.